Příprava pro montáž ČOV

Domovní čistírny odpadních vod AT 6 - AT 12

 

Instalace do terénu


Osazení ČOV do terénu spolu s jejím napojením na kanalizaci, umístěním a statickým zajištěním musí být zrealizované podle schváleného stavebního projektu. Tuto realizaci musí uskutečnit oprávněná osoba. Konstrukce nádrže ČOV AT 6 a AT 12 je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání resp.obetónovaní, pokud neurčí projektant jinak. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. V případě potřeby je možné převést další statické zajištění (obetonování). Nádrž není dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem pneumatik vozidel, základem stavby, a pod. Kryt na ČOV je neprůchodný. ČOV nedoporučujeme umisťovat těsně k rodinnému domu, pod okna a balkon obydlených pokojů. V případě umístění ČOV v podzemním objektu, musí být zajištěn přístup do objektu v souladu s příslušnými normami a předpisy. Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části objektu. Kolem ČOV musí být prostor alespoň 500 mm nad ČOV minimální světelná výška 1 800 mm. Pro osazení ČOV je nutné vykopat stavební jámu s příslušnými půdorysnými rozměry a vybetonovat podkladní železobetonovou desku s rovinností 5 mm. Tloušťka železobetonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy (cca 150-200 mm) a velikosti ČOV. Před betonáží, hladinu spodní vody snížit pod úroveň základové spáry vyčerpáním. Pro odzkoušení a zprovoznění ČOV je nutné zabezpečit dostatečný přívod vody (pitné, užitkové, říční, ...) k napuštění osazené ČOV ...

 

Elektro část

  1. V místě plánovaného umístění membránového dmychadla nainstalovat zásuvku 230V/10A.
  2. Zásuvku jistit samostatným jističem 1A.

 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

ČOV ČOV příprava

 

TYP D nádrž [mm] V nádrž [mm] V přítok [mm] V odtok [mm] DN potrubí [mm]
AT 6 1350 1800 1300 1150 125
AT 8 1350 2200 1700 1100 125
AT 10 1750 2000 1500 1250 150
AT 12 1750 2200 1700 1500 150
AT 15 2050 2200 1700 1500 150
AT 20 2050 2700 2200 2000 150

 

Velké čistírny odpadních vod AT 15 a větší

Čistírny odpadních vod AT 15 a větší se projektují podle konkrétních požadavků zákazníka.Technologie může být umístěna v plastových nádržích, nebo je možné ji osazovat i do připravených betonových nádrží podle projektu.